uff de wei

Uff de Wei loss ich nix kumme
dann de Wei gehört zur Palz
un werd grad so ernscht genumme
do bei uns wie Brot un Salz.

Uhne Wei werd nix beschlosse,
uhne Wei kennen meer net sei.
Alle Feschte werrn begosse
mit eme gute Schlickche Wei.

Uff de Wei loss ich nix kumme,
dann de Wei is unser Sunn
un wann die uns wär genumme,
gäb ´s for uns kee frohi Stunn.

Guter Wei stärkt unser Strewe,
dass mer alles leichter schafft.
Unser Herz hängt an de Rewe,
Wei is Lewe, Wei gäbt Kraft.