pälzer wei

Uf de Wei loss ich nix kumme,
dann de Wei is Pälzer Gut.
Wasser dut vielleicht verdumme
aber Wei gebt Kraft un Blut.
Dichter un aach annre Geischder
hän beschwingt de Wei gelobt
un schun mancher Kiefermeischder
hot die Kraft am Fass erprobt.

Uff de Wei loss ich nix kumme,
dann de Wei geheert zur Palz,
un werd wichtiger genumme
do bei uns wie Brot un Salz.
Uhne Wei werd nix beschlosse,
uhne Wei werd ned gelacht,
alle Feschde wern begosse
bloß mit Wei bei Dag un Nacht.

Uff de Wei loss ich nix kumme,
dann de Wei is Pälzer Sunn,
un wann die uns wär genumme
ja do gäbs kee frohi Schdunn.
Bloß de Wei kann uns erhalte,
uhne Wei gäbs kee Humor,
gäbs bloß diefe Kummerfalte
un die Menschheit wär verlor'.