kunscht

Was is Kunscht un wer is Kinschtler?
Un was for 'n Wert un Sinn leiht drei,
se mole, schreiwe un se dichte?
Dozu muss mer gebore sei.

's muss aus em diefschte Herze kumme
un muss eem hewwe, muss eem traa.
M'r braucht die Kunscht wie Sunn zum Lewe
un soll sich frää dra alle Daa.

Die Kunscht is wichtich un vun Nöte
Wie 's däglich Brot, des is kee Frooch.
E jedes Bild duht mit uns spreche
in seiner äägne Farwesprooch.

En Kinschtler hot kee Ruh im Lewe.
Palett un Bensel in de Hand,
do halt er fescht un duht skizziere
was intressant in Stadt un Land.

Wer 's mache will, muss viel studiere,
dann in de Kunscht lernt keener aus.
Nor wann's gelingt sich zu vollende,
kummt mit de Bilder Glanz ins Haus.

Ich meen, des wär de Sinn vum Ganze,
sowie sein Wert, ich glaab 's gewiss,
dann dorch die Bilder bleibt erhalte
was sinnvoll, gut un wertvoll is.

So geht 's mit 'm Schreiwe, geht 's mit 'm Dichte,
so geht 's mit allem was mer denkt.
Die Kunscht will 's Lewe uns veredle,
wer Kunscht verehrt, werd reich beschenkt.