kinner

Wie's so is bei kleene Kinner,
's werd genext un werd gestoß,
bis de Babbe kummt dehinner,
dann brecht's Dunnerwedder los.

Un er räsoniert recht bitter,
rollt die Stern in Falte ei,
ei, do schlaa doch e Gewidder
in eich Lumpepack do nei.

Hab kee Angscht, des duht net klabbe,
saat es Fritzel zu de Kätt,
dunnere, des kann de Babbe,
awwer blitze kann er net.