keschde

Hoch die Palz un hoch die Keschde!
Keschde schmecken jetzt am beschde,
hergericht no Pälzer Art,
wammer ned am Neie schpart.

Uff drei Keschde schdets e Schöppche
gebt zwar bald e feirich Köppche,
doch mer fiehlt sich wohl un frei
un mer werd gesund debei.

Hoch de Neie, hoch die Keschde!
Hoch die scheene, braune, feschde
Keschde uhne Schdachele:
Los, fangt a zu achele!