gewunne

Wer Mut hot un de Schmerz verlacht
un sich aus Sorg un Not nix macht,
sich fräe kann am Schdernemeer
obgleich de Himmel schwarz un leer
un sich bei Nacht kann sunne,
hot werklich viel gewunne.

Wer Zeit hot, wann 's aach noch so drängt,
de Kummer an de Nachel hängt,
un wem e Friehlingsliedche klingt
obwohl de Winter 's Zepter schwingt,
wer Gold sieht wann er Dreck gefunne,
hot werklich viel gewunne.

Wer sich aus Ärger ned viel macht
un üwer allen Griesgram lacht,
en Penning for e Mark besieht
un uhne Flichel uffwärts fliet
obgleich die Fieß sin unne,
hot werklich viel gewunne.