en weschdaag anno dozumol

(wie ich'n selbscht erlebt noch hab)

In alter Zeit, wann Weschdaag war,
war's annerschter wie heit,
do war sogar die Sääf als rar.
's war halt e annri Zeit.

Die Klammre hot mer selbscht gemacht,
die hän als gut gepetzt,
die Steinöllamp war noch geacht.
de Silwersand noch g'schätzt.

Die Weschkich domols war denoo,
mer hot aach drin geschlacht.
Kee Weschmaschin, kee Mang war do.
hoscht alles selbscht gemacht.

De Fortschritt war noch net erfunn,
die Worzelberscht muss rei,
doch stolz war mer aach domols schun.
un sauwer wollt mer sei.

Vun Wasserleitung war kee Spur,
doch Wasser hoscht gebraucht.
Des beizuschleppe war e Schuur,
des hot eem fescht geschlaucht.

Vum Brunne hot mer no un no,
des war e diefi Quell,
mirm Äämer 's Wasser ruffgezoo,
mit so me Ziehgestell.

Ich wääß noch gut, wie's domols war,
trotz Wolkebruch un Blitz,
war manchmol aach es Wasser rar,
im Summer, in de Hitz.

Am Kannel hot e Bitt gestann.
e großi Bitt aus Zink,
do is es Rääjewasser dann
als ningeloff so flink.

En Daag devor, eh 's los is gang,
de Zuwwer war gericht,
war Schmeersääf do, e Berscht, e Zang,
un ´s Holz war uffgeschicht.

Erscht hot mer alles eigewäächt
in Chlor- un Sodabrieh,
un hot dodrin die Wesch gebläächt,
bis morjens in de Frieh.

Dann hot mer Schmeersääf als genumm
un Flecke rausgeberscht,
nood is se in de Kessel kumm,
beim Bauer, wie beim Ferscht,

Es Feier drunner hot gebrennt,
hoscht's quallere geheert.
Die Mamme hot sich ausgekennt,
´s is gange wie geschmeert.

De Zuwwer hot schun dogestann,
e Weschbrett war debei.
Es härtschte vun dem Weschdaag dann.
des war die Schrubberei.

Die Weschkich war voll Qualm un Raach,
die Fenschdre un die Wänd.
´s hot Bloose gebb un Runzle aach,
voll Schrunne war' n die Händ.

Dann hot mer se als ausgedreht.
die Weißwesch groß un klee.
geschwenkt un uff die Wiss geleet.
zum Blääche. hell un schee.

Am Weschsääl hot se dann gelacht.
zum Trickle in de Sunn.
Es Bichele hot Spass gemacht,
jetzt war die Schlacht gewunn.

´s war Mieh un Plooch, des wääß ich noch,
doch 's hot sich ausbezahlt.
Die Wesch hot gut un frisch geroch
un alles hot gestrahlt.

So war's, ich saa's jetzt nochemol.
un merken 's eich, ehr Leit,
en Weschdaag anno dozumol
war schwiericher wie heit.