e bissche lieb

E bissche Lieb un Sunneschei
braucht jedes Menscheherz,
es derf do drin ned dunkel sei,
dann Licht vertreibt de Schmerz.

E bissche Lieb un Sunneschei
bringt immer wieder Glick,
un wu sich Lieb un Sunn schdellt ei
erhellt sich jeder Blick.

E bissche Lieb un Sunneschei
is nöticher wie Geld,
e bissche Lieb un Sunneschei
is alles uff de Welt.