de summer

De Summer is en feine Mann,
en echte Kawalier,
uff den mer sich verlosse kann,
wie uff e Wertbabier.

's is manchmol aach en Hitzeblitz
un rumpelt in de Nacht,
do wackelt 's Haus, däs is keen Witz,
wann 's dunnert, blitzt un kracht.

Doch glei am nägschde Morge schun,
do is de Krach vergess',
do kummt 'r mit de goldich Sunn
un treibt sei frohe Späss.

Erscht guckt 'r bei de Kersche noo
un heizt 'n dichtich ei,
dann macht 'r fescht die Hälbeer bloo
un sorgt for gude Wei.

Die Erdbeer' macht 'r glitzerot,
däs fallt 'm garnet schwer,
un jeder wääß, däs gäbt for 's Brot
e wunnerbari Schmeer.

De Summer is en Badenarr
un lockt uns all ins Bad.
Die Sunn is halt net stur un starr
un dreht sich wie e Rad.