brot un wei

Was braucht de Mensch in seinre Not?
E Schlickche Wie, e Stickche Brot.

Was braucht er, will er frehlich sei?
E Stickche Brot, e Schlickche Wei.

Was braucht er noch, ganz uhne Scherz,
zum Brot un Wei? E gutes Herz!